תנאי שימוש

מסמך זה מהווה הסכם משפטי בין האתר "פארטי פורן" שכתובת ה- url שלו: partyporn.co.il וכל בעליו להלן: "האתר", ובין:
כל אדם, גוף או מוסד שבחר להיכנס לאתר ו/או לכל דף שלו (להלן: "המשתמש").
מסמך זה מגדיר את כל התנאים, הכללים והנהלים בינך ובין האתר.
ע"י השימוש בשירותי האתר הינך מצהיר בזאת כי קראת, הבנת והסכמת לכל האמור במסמך זה כדלהלן:
(כל האמור בהסכם זה מובא בלשון זכר מטעמי נוחות גרידא, אך מתייחס לגברים ונשים כאחד(

שירותי האתר
האתר מכיל תכנים פורנוגרפיים למבוגרים בלבד. 
חל איסור מוחלט להשתמש בשירותי האתר מתחת לגיל 18. 
השימוש באתר זה מהווה הסכמה מפושרת מצד המשתמש לתנאי תקנון זה.


המשתמש
המשתמש מצהיר כי גילו הוא מעל ל-18 וכי השימוש בשירותי האתר מיועדים לצרכיו האישיים בלבד.
המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך כי חלק מהתכנים באתר עלולים להיות בוטים/גסים ולפגוע בו ו/או ברגשותיו בצורה כלשהי.מובהר בזאת כי האחריות המלאה על השימוש באתר וצפייה בתכניו, תחול על המשתמש בלבד.
המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי:
א.כי אין בכוונתו לבצע כל מעשה הונאה, תרמית או מצג שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות את האתר מכל 
כוונה כלשהי. 
ג.המשתמש מודע לכך כי המידע אשר הוא מספק לאתר (היה ויידרש לכך) ניתן מרצונו החופשי והשימוש בו 
יעשה לשם השירות המתואר באתר בלבד.
א.הוא לא העביר באתר בצורה כלשהיא כל חומר המכיל "וירוסים" , "פצצות זמן ", "תולעים" או כל חומר אחר 
שהינו מזיק ו/או פוגע בצורה כלשהי בפרטיות של המשתמשים באתר, וכן להפר כל חוק ו/או תקנה אגב 
השימוש בשירות, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל הנוגעים להעברת מידע, אינטרנט ו/או תוכנה במדינת 
ישראל . 
ב.הוא מסכים ומבין כי הפרת האבטחה של המערכת או של רשת התקשורת של האתר עלולה לגרור אחריה 
אחריות פלילית או אזרחית. האתר רשאי לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כאמור לעיל ורשאי לערב ו/או 
לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד כל גורם שמעורב בהפרת אבטחה כלשהי.


אחריות האתר
האתר לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים הניתנים בו - לביטולם, הגבלתם או להפסקתם. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אספקת השירותים ע"י האתר תלויה בין היתר בצדדים שלישיים והאתר אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
האתר אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים אחרים כלשהם של המשתמש.
האתר אינו אחראי לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר, לרבות צד שלישי.
האתר אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל האתר, מי מספקיו ו/או מי מטעמו.
בשום נסיבות לא תחול על האתר אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשין, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן כספי, הנובע או קשור בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, גם אם נודע לאתר או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) - לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם. לא תהיה לך (או לכל צד ג' אחר מטעמך) כל טענה, תביעה או דרישה לאתר בגין תכונות השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או פגיעה כלשהי שתהיה לך מהשימוש באתר.
השימוש בשירותי האתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. 

תכנים באתר
באתר יופיעו באתר קישוריות (Links ) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. האתר אינו יכול לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם,בין במישרין ובין בעקיפין.
מובהר ומוסכם בזאת, כי הצבת קישוריות באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר,לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למען הסר ספק, יובהר כי האתר אינו אחראי, נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שאתרים אחרים מפנים אליהם. 

האתר אינו אחראי לאמיתותם, דיוקם, תקפותם או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים. 
האתר לא יהיה אחראי בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים אשר הועלו על-גבי המערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות משתמשים לאתרים אחרים. 
בכל מקרה,האתר ו/או כל נציג מטעמו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים,אובדן רווחים,מוניטין וכו') כתוצאה משימוש באתר או בתכנים המופיעים בו. 
לא תהיה למשתמש כל טענה,תביעה או דרישה כלפי האתר בגין טיב המידע,השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם,והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד האתר ו/או כנגד מי מטעמו.

קניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר, לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים (בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים), סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו- הינם רכוש האתר בלבד, אלא אם צוין אחרת במפורש. 

אין להעתיק,להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לכל צד שלישי את כל האמור לעיל, ו/או כל חלק ממנו.
אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל האמור לעיל, אלא בהיתר מראש ובכתב מהאתר.


הפרת תנאי השימוש
האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את פרטי הסכם זה ללא כל התרעה ו/או הודעה מוקדמת, בכל עת ועפ"י שיקול דעתו בלבד. 

הינך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת הסכם זה.
בנוסף, תשפה את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת באתר, על אילו מהשירותים הכלולים בו. 

השימוש באתר כפופים לחוקי מדינת ישראל.
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת להסכם זה ו/או לשימוש בשירותי האתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית משפט אזרחי המוסמך לעסוק בתחום בעיר תל אביב במדינת ישראל, לרבות טענות ו/או דרישות ו/או תביעות שמקורן בחו"ל או נוגעות לחוקי מדינות זרות או חוק בינלאומי.